صافي ژاپني دائم

صافي ژاپني دائم

اين روش براي موهاي فر وز و خشك و شكننده و حتي موي حالت دار به وسيله بهترين و جديدترين متد و مواد روز انجام ميشود. يكي از شروط اصلي انجام اين كار نداشتن دكلره و مش روي مو ميباشد. اين روش صد در صد تضميني و بدون هيچ گونه اسيب به موي شماست. اين صافي موها را لخت ژاپني كرده و دائمي ميباشد و هر ٦ ماه تا يكسال ريشه هاي جديد كه رشد ميكند و حالت فر دارد را مواد زده و صاف ميكنيم.

.